123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Islandia 2018

Kontynuując wątek europejski (Norwegia 2018) postanowiliśmy jeszcze w tym roku odwiedzić Islandię.

Islandia – wyspa i kraj o powierzchni około 1/3 powierzchni Polski. Mieszka tu około 340 tys. mieszkańców, z czego 120 tys. w stolicy – Reykjaviku. Formalnie Islandia nie należy do Unii Europejskiej.

Walutą w Islandii jest korona islandzka o wartości około 3 groszy polskich. Czas w Norwegii jest UTC+0 zimą i latem (czyli latem jest dwie godziny przesunięcia względem Polski).

Plan na Islandię jest następujący:

 

Planowana trasa wyprawy na Islandię w 2018 roku.

 1. 13.04.2018. Przelot z Poznania do Rejkiawiku. Przejazd do hotelu.
 2. 14.04.2018. Thingevellir National Park, Geysir, Gulfoss, Secret Lagoon, przejazd do hotelu w Laugarvatn.
 3. 15.07.2018. Kerid, Hveragerđi, przejazd do hotelu w Hella.
 4. 16.07.2018. Wulkan Hekla.
 5. 17.07.2018. Przejazd do Stafafell.
 6. 18.07.2018. Przejazd do Eiđar.
 7. 19.07.2018. Przejazd do Norđausturvegur.
 8. 20.07.2018. Wodospad Dettifoss.
 9. 21.07.2018. Przejazd do Myvatn.
 10. 22.07.2018. Przejazd do Gođdalir.
 11. 23.07.2018. Zwiedzanie okolic Gođdalir.
 12. 24.07.2018. Przejazd do Hörđudal.
 13. 25.07.2018. Zwiedzanie okolic Hörđudal.
 14. 26.07.2018. Przejazd do Rejkiawiku.
 15. 27.07.2018. Zwiedzanie Rejkiawiku, wieczorem wylot do Poznania.

Na tę wyprawę jedziemy rodzinnie :-):

 

Ewa w Norwegii. 2018.

 

To ja w Norwegii w 2018 roku.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W